Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Specjalizacje

Prawo administracyjne

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, ochrony danych osobowych,

 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego.

   

Prawo cywilne

 • prawo obligacyjne: redakcja umów, zabezpieczenia umów, dochodzenie wierzytelności

  (w tym o zapłatę, odszkodowania, zadośćuczynienie); ubezpieczenia majątkowe,

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności),

 • księgi wieczyste (uzgodnienie treści KW, wpisy do KW),

 • dobra osobiste (ochrona majątkowa i niemajątkowa).

   

Prawo gospodarcze

 • badania spółek (audyt prawny),

 • stwierdzanie nieważności uchwał,

 • prowadzenie spraw korporacyjnych,

 • przygotowywanie projektów uchwał,

 • łączenie, podział, przekształcanie spółek,

 • tworzenie spółek, rejestracja spółek, zmiany w KRS,

 • umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek,

 • organizacja i przygotowanie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy),

 • analizy prawne, konsultacje, doradztwo i obsługa procedur przekształceń podmiotów gospodarczych,

 • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych,

 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach gospodarczych.

   

Prawo inwestycyjne

 • kompleksowa obsługa projektów inwestycyjnych zarówno na etapie ich planowania

  jak i realizacji,

 • wybór optymalnej formy prawnej i utworzenia podmiotu prawnego,

 • opracowanie koncepcji realizacji inwestycji z uwzględnieniem aspektów podatkowych oraz organizacji zatrudnienia,

 • opracowanie projektów i negocjowanie umów niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w tym w szczególności umów o wykonanie robót budowlanych, umów najmu, itp.,

 • uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji,

 • uczestniczenie w rozwiązywaniu sporów na etapie realizacji inwestycji,

 • sporządzenie, analiza, ocena umów deweloperskich także pod katem niedozwolonych klauzul umownych,

 • sporządzanie, analiza, ocena umów o zarządzanie i administrowanie nieruchomości.

   

Prawo medyczne

 • system i źródła finansowania procedur medycznych,

 • incydenty medyczne,

 • specyfika rynku usług medycznych w ujęciu prawa zamówień publicznych,

 • procedura rejestracji wyrobu medycznego,

 • refundacja wyrobów medycznych,

 • aspekty prawne regulacji w zakresie promocji i reklamy,

 • dystrybucja i badania kliniczne,

 • procedury certyfikacji wyrobów medycznych, obowiązujące normy.

   

Prawo ochrony środowiska

 • bieżące doradztwo z zakresu ochrony środowiska w ramach obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:

      - ustawy Prawo ochrony środowiska,

      - ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

      - ustawy o odpadach,

      - ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami,

      oraz o opłacie produktowej,

 • doradztwo specjalistyczne z zakresu zarządzania środowiskowego,

 • doradztwo w zakresie sporządzania sprawozdań i dokumentacji w szczególności dotyczących wytwarzania odpadów, ewidencji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i naliczania stosownych opłat, sprawozdań OPAK,

 • analizy i opinie prawne,

 • postępowania przed organami administracji publiczne.

   

Prawo podatkowe

 • opracowywanie opinii, informacji czy też porad podatkowych z zakresu obowiązujących przepisów prawa podatkowego,

 • sporządzania deklaracji podatkowych dotyczących podatków pośrednich
  i bezpośrednich,

 • sporządzanie i weryfikacja wszelkich umów handlowych pod kątem ich zgodności
  z przepisami prawnymi i podatkowymi,

 • doradztwo z zakresu podatku od osób fizycznych – w szczególności od osób zagranicznych oraz polskich pracowników oddelegowanych do pracy w krajach UE,

 • doradztwo z zakresu inwestycji i obrotu nieruchomościami,

 • stałe nadzory podatkowe,

 • planowanie i kształtowanie polityki podatkowej,

 • pełna obsługa prawno-podatkowa podmiotów gospodarczych z udziałem prawników specjalizujących się w obsłudze korporacyjnej,

 • konstruowanie podatkowo optymalnych rozwiązań,

 • optymalizacja wyboru podatkowo – prawnej formy działalności przedsiębiorstwa,

 • optymalizacja podatkowa finansowania przedsiębiorstwa,

 • optymalizacja podatkowa przy przejmowaniu, przekształcaniu i reorganizacji przedsiębiorstwa.

   

Prawo pracy

 • przygotowywanie umów o pracę,

 • przygotowywanie opinii prawnych,

 • reprezentowanie pracodawców w procesach sądowych,

 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji i innych,

 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,

 • przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy.

   

Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

 • przygotowanie oraz analiza i opiniowane projektów umów z zakresu prawa własności przemysłowej,

 • sporządzanie opinii prawnych i analiz dotyczących przedsięwzięć i działań rynkowych pod kątem ich zgodności z prawem własności przemysłowej,

 • analizę podejmowanych działań pod kątem oceny ewentualnych zagrożeń, które prowadzić mogłyby do naruszenia objętych ochroną cudzych praw własności przemysłowej,

 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych toczących się w związku z naruszeniem praw własności przemysłowej, w tym praw do nazwy, znaku towarowego, praw autorskich,

 • sporządzanie oraz analizę i ocenę projektów dokumentów związanych z prowadzonymi akcjami promocyjnymi, programami lojalnościowymi, także internetowymi,

 • analizę i ocenę materiałów reklamowych, w tym sporządzanie regulaminów akcji promocyjnych, regulaminów konkursów. sporządzanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych,

 • projektowanie i opiniowania umów dostawy oprogramowania, a także sprzętu komputerowego,

 • kompleksowej obsługi z zakresu prawa autorskiego dla organizatorów imprez kulturalnych, sportowych , wydawców prasowych (w tym podmiotów prowadzących serwisy i portale internetowe),

 • usług prawnych na rzecz instytucji kultury, w tym sporządzania i opiniowania umów dotyczących organizacji wystaw, koncertów, festiwali,

 • zasady ochrony i korzystania z baz danych,

 • obrót prawami autorskimi i pokrewnymi,

 • ochrona danych osobowych.

   

Prawo zamówień publicznych

 • przygotowanie odwołań i skarg w sprawach zamówień publicznych,

 • analiza zgodności oferty z SIWZ i prawem zamówień publicznych, w tym doradztwo

  w zakresie możliwości skutecznego wzruszenia niekorzystnych zapisów SIWZ,

 • doradztwo na rzecz zamawiających w zakresie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych (analiza dokumentacji przetargowej z punktu widzenia jej zgodności

  z prawem zamówień publicznych),

 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów towarzyszących wszczęciu postępowania jego prowadzenia i rozstrzygnięcia, a w przypadku udzielania zamówień z programów operacyjnych także pod kątem zgodności z wymogami konkretnych programów dotacyjnych,

 • opracowywanie odpowiedzi na środki odwoławcze składane przez wykonawców,

 • doradztwo na rzecz wykonawców w zakresie sporządzania prawidłowej oferty,

 • reprezentowanie stron w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami w sprawach zamówień publicznych,

 • doradztwo w sprawie wykonania, zmian, rozwiązania, itd. umów z zakresu zamówień publicznych.

   

Fundacje ( organizacje pozarządowe )

 • kompleksowe doradztwo przy ustanawianiu fundacji, zakładaniu stowarzyszeń lub innych organizacji pozarządowych,

 • procedura rejestracyjna,

 • sporządzanie i opiniowanie statutów organizacji,

 • sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych, regulaminów, uchwał, itp.

 • obsługa prawna organów statutowych,

 • bieżąca obsługę prawna, w tym w zakresie prawnopodatkowym, działalności statutowej

  i gospodarczej tych organizacji,

 • doradztwo przy pozyskiwaniu przez fundacje i inne organizacje patronów i sponsorów,
 • obsługa prawna wolontariatu, zbiórek publicznych oraz różnych przedsięwzięć statutowych.